برترین‌هاپورتفوی
نماد سپ

۴.۹۱ از ۱۰

شرکت پرداخت الکترونیک سامان ک...

بروزرسانی: امروز

تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف


میانگین بازده به ارزش معاملات

۹.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی صف

۱۰.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی معامله شده

۱.۰۰ از ۱۰

تعداد نسبی معاملات

۲.۰۰ از ۱۰

میانگین تعداد روزهای متوالی صف

۹.۰۰ از ۱۰


ارزش در معرض خطر

۱۰.۰۰ از ۱۰

ارزش در معرض خطر احتمالی

۱۰.۰۰ از ۱۰

انحراف معیار

۱۰.۰۰ از ۱۰

نیم انحراف معیار

۱۰.۰۰ از ۱۰

نسبت شارپ

۳.۰۰ از ۱۰


سهم سرمايه گذاري مجدد از ارزش افزوده

۹.۰۰ از ۱۰

سهم کارکنان از ارزش افزوده

۹.۰۰ از ۱۰

سهم سهامدار از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم اعتبار دهنده از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰


P/E

۱.۰۰ از ۱۰

P/B

۲.۰۰ از ۱۰

P/S

۳.۰۰ از ۱۰

EV/TotalAssets

۲.۰۰ از ۱۰

EV/EBITDA

۱.۰۰ از ۱۰


تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه قبلی

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه مشابه سال قبل

۴.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش نسبت به ماه قبل

۳.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش از ماه مشابه سال قبل

۴.۰۰ از ۱۰


جريان نقدي حاصل از عمليات

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ ناخالص

۲.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ عملیاتی

۳.۰۰ از ۱۰

حاشیه سود خالص

۵.۰۰ از ۱۰

هزینه های عمومی و اداری به فروش

۸.۰۰ از ۱۰

جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش

۷.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از مالیات

۳.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی ها

۵.۰۰ از ۱۰

بازدهِ حقوقِ مالکانه

۴.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ فروش

۴.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ سودِ خالص

۵.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات و استهلاک

۳.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات

۳.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی های ثابت

۱۰.۰۰ از ۱۰


سهمِ نقد در داراییِ جاری

۷.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاری

۲.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها

۸.۰۰ از ۱۰

سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ سریع

۲.۰۰ از ۱۰

نسبتِ آنی

۵.۰۰ از ۱۰

سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری

۱.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاریِ اصلاح-شده

۲.۰۰ از ۱۰

دوره ی گردشِ موجودیِ کالا

۸.۰۰ از ۱۰

دوره ی وصولِ طلب ها

۹.۰۰ از ۱۰

دوره ی بازپرداختِ بدهی ها

۹.۰۰ از ۱۰

دوره ی تبدیلِ وجهِ نقد

۱۰.۰۰ از ۱۰

نقد به ازایِ فروش

۶.۰۰ از ۱۰


سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۹.۰۰ از ۱۰

اهرمِ دوپانت

۶.۰۰ از ۱۰

کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۳.۰۰ از ۱۰

بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه

۳.۰۰ از ۱۰

هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار

۱.۰۰ از ۱۰


سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها

۵.۰۰ از ۱۰

سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

گردشِ کلِ دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود

۳.۰۰ از ۱۰

سرانه ی فروش

۷.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود

۷.۰۰ از ۱۰


بازدهِ سودِ نقدی

۲.۰۰ از ۱۰

درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی

۴.۰۰ از ۱۰


بازده مرکب یک سال اخیر

۹.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 5 سال اخیر

۶.۰۰ از ۱۰

میانگین بازده مرکب هفتگی

۴.۰۰ از ۱۰