برترین‌هاپورتفوی
نماد شساخت

۵.۳۵ از ۱۰

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع ن...

بروزرسانی: دو روز پیش

تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف


میانگینِ ارزشِ هر خرید نسبت به ارزشِ بازار 

۴.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر فروش نسبت به ارزشِ بازار 

۱.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر خریدِ حقوقی نسبت به ارزشِ بازار 

۳.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ منفی

۱۰.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ مثبت

۵.۰۰ از ۱۰


تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ منفی

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ مثبت

۳.۰۰ از ۱۰

نسبت ارزش خرید سهامدار عمده به ارزش خرید حقوقی

۱۰.۰۰ از ۱۰


میانگین بازده به ارزش معاملات

۶.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی صف

۱.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی معامله شده

۲.۰۰ از ۱۰

تعداد نسبی معاملات

۱.۰۰ از ۱۰

میانگین تعداد روزهای متوالی صف

۱.۰۰ از ۱۰


ارزش در معرض خطر

۱۰.۰۰ از ۱۰

ارزش در معرض خطر احتمالی

۱۰.۰۰ از ۱۰

انحراف معیار

۱۰.۰۰ از ۱۰

نیم انحراف معیار

۱۰.۰۰ از ۱۰

نسبت شارپ

۱.۰۰ از ۱۰


Stoch_Score

۱۰.۰۰ از ۱۰


Doji

۱۰.۰۰ از ۱۰


P/E

۳.۰۰ از ۱۰

P/B

۴.۰۰ از ۱۰

P/S

۳.۰۰ از ۱۰

EV/TotalAssets

۶.۰۰ از ۱۰


جريان نقدي حاصل از عمليات

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ ناخالص

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ عملیاتی

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه سود خالص

۴.۰۰ از ۱۰

هزینه های عمومی و اداری به فروش

۸.۰۰ از ۱۰

جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از مالیات

۵.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی ها

۲.۰۰ از ۱۰

بازدهِ حقوقِ مالکانه

۴.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ فروش

۱.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ سودِ خالص

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات

۵.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی های ثابت

۱۰.۰۰ از ۱۰


سهمِ نقد در داراییِ جاری

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاری

۴.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها

۶.۰۰ از ۱۰

سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ سریع

۴.۰۰ از ۱۰

نسبتِ آنی

۵.۰۰ از ۱۰

سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاریِ اصلاح-شده

۴.۰۰ از ۱۰

دوره ی گردشِ موجودیِ کالا

۳.۰۰ از ۱۰

نقد به ازایِ فروش

۲.۰۰ از ۱۰


سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۴.۰۰ از ۱۰

اهرمِ دوپانت

۱۰.۰۰ از ۱۰

کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا

۳.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها

۶.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۸.۰۰ از ۱۰

بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه

۹.۰۰ از ۱۰

هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار

۸.۰۰ از ۱۰


سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها

۸.۰۰ از ۱۰

سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

گردشِ کلِ دارایی ها

۱.۰۰ از ۱۰

گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود

۸.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود

۶.۰۰ از ۱۰


حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه

۵.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه

۴.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه

۵.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی هفته اخیر

۱.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی هفته اخیر

۵.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی هفته اخیر

۱.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی هفته اخیر

۱.۰۰ از ۱۰

کد به کد احتمالی در هفته اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی

۲.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم ماهانه

۹.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه

۸.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه

۹.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی

۳.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی

۱.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی

۱.۰۰ از ۱۰


بازدهِ سودِ نقدی

۲.۰۰ از ۱۰

درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی

۲.۰۰ از ۱۰


بازده مرکب هفته اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 30 روز اخیر

۷.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب یک سال اخیر

۵.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 5 سال اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

میانگین بازده مرکب هفتگی

۳.۰۰ از ۱۰