logo

دوره قوانین و مقررات مالی و پذیرش کارگزاری

خانهآموزش بورسدوره‌های آموزشی

‌امرزوه ضرورت وجود قوانین و مقررات در هر جامعه و لزوم احترام همگانی و رعایت دقیـق آن امـري مسلم و بدیهی است که نیاز چندانی به توضیح ندارد. دستگاه‌هاي اجرایی نیـز بعنـوان اهرم‌هـاي اعمـال حاکمیت و یا ایجاد و حفظ نظم و ارائه خدمات عمومی از این خصوصیت مبرا نبوده بـه طوریکـه بـدون داشتن مجموعه اي از قوانین و مقررات و بدون سعی و تلاش در پیاده نمودن آن و حرکت در چهـارچوب آن نمیتوانند به شایستگی در ایفاي وظایف خود نائل آیند. مهم ترین قوانینی که بربازارسرمایه حاکم است عبارت است از: قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با پولشویی. در هریک از این قوانین برای نهادهای مالی وابسته به بورس الزامات و تکالیفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفته شده است.

برای ثبت نام در دوره، به اکانت خود وارد شوید
شهریه: رایگان
زمان برگزاری:
۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۰۲:۳۰
طول دوره:
۳ ساعت
سطح
مقدماتی
نحوه برگزاری
تعداد جلسات
۳ جلسه
شرایط
ویژه همکاران

جزییات دوره

رزومه استاد

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی 

مدرس دوره:
وحید واشقانی
وکیل و مشاوره حقوقی
شهریه: رایگان