لوگو بیدارکس

بیدارکس، معامله‌گری با طعم لذت

ثبت ناماطلاعات بیشتر
logo
ورود / ثبت نام
لیست شماره حساب هاشماره حساب ها
ردیفبانکشعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
۱ملیبورس اوراق بهادار۶۹۵۰۱۱۰۰۶۶۴۶۴۰۰۱IR۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۶۶۴۶۴۰۰۱
۲تجارتتخصصی بورس۱۰۴۳۱۰۴۳۱۹۷۶۹IR۸۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۱۹۷۶۹
۳ملتبورس کالا۶۲۱۱/۷۵۰۷۴۶۷۶۵۹۱IR۷۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۷۴۶۷۶۵۹۱
۴سامانسی تیر۸۴۹۸۴۹۴۰۸۹۵۳۵۳۳IR۹۷۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۸۹۵۳۵۳۰۰۳
۵رفاه کارگرانتره بار صادقیه۱۸۸۲۳۴۷۶۲۴۷۰IR۸۵۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۴۷۶۲۴۷۰
۶دیحافظ۱۲۹۰۱۰۳۳۱۶۴۰۴۰۰۵IR۵۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۳۱۶۴۰۴۰۰۵
۷قرض الحسنه رسالتبانکداری اجتماعی متمرکز۱۰۱۰۳۸۲۹۶۹۶۱IR۷۱۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۳۸۲۹۶۹۶۰۰۱
۸آیندهوصل شیرازی۲۷۲۰۱۰۰۲۲۲۴۸۹۰۰۱IR۶۰۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۲۲۲۴۸۹۰۰۱
۹پاسارگادپل رومی۳۸۳۲۳۸۱۱۰۱۲۰۹۵۷۸۶۱IR۲۵۰۵۷۰۰۲۳۸۱۱۰۱۲۰۹۵۷۸۶
۱۰پارسیانطالقانی۱۲۵۵۰۲۱۰۰۰۲۴۴۴۵۰۰۴IR۷۸۰۵۴۰۱۲۵۵۰۲۱۰۰۰۲۴۴۴۵۰۰۴
۱۱صادراتبورس کالا ایرانشهر۲۰۹۵۰۱۰۷۱۳۵۶۸۵۰۰۸IR۰۴۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۱۳۵۶۸۵۰۰۸
۱۳اقتصاد نوینحافظ۱۰۶۱۰۶۲۵۳۷۴۲۰۰۱IR۲۰۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۵۳۷۴۲۰۰۰۰۱
۱۵شهرآرژانتین - الوند۲۴۸۱۰۰۷۹۹۷۸۰۶۱۳IR۵۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۷۹۹۷۸۰۶۱۳

راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها

رسیدن به موفقیت، راه مشخص و مستقیمی ندارد ولی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا مسیر موفقیت برایتان هموارتر شود.

مشاوره های تخصصی

مشاوره تخصصی جهت سرمایه گذاری، ارزش گذاری و پذیرش شرکت‌ها در بورس

سبد گردانی اختصاصی

مدیریت اختصاصی و حرفه‌ای سرمایه متناسب با ویژگی‌های شخصی شما

تحلیل و اخبار بورسی

داغ ترین تحلیل‌های کارشناسان از وضعیت کنونی و آینده بازار سرمایه

اعتبار و تخفیف کارمزد

اعطای تخفیف کارمزد و تخصیص اعتبار به مشتریان برای سودآوری بیشتر