logo

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با ایچیموکو

خانهآموزش بورستحلیل تکنیکالدریافت سیگنال‌های خرید و فروش با ایچیموکو

ایچیموکو با پنج نوع سیگنال، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این سیگنال‌ها باید تمام ارکان و عناصر ایچیموکو را داشته‌ باشند. هرگز نباید آن‌ها را جداگانه درنظر بگیرید.

ایچیموکو یک سیستم معاملاتی بر اساس روند است و روندها قابلیت تغییر دارند. بنابراین همیشه باید در خواندن نمودارها، احتمالات را در نظر بگیرید. مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو نیز سیگنال‌های متضاد مکرری را در بازارهای بدون روند صادر می‌کند.

اکثر این سیگنال‌ها را می‌توان با توجه به رابطه‌شان با ابر کومو بصورت قوی، خنثی یا ضعیف طبقه‌بندی کرد؛ اما ممکن است هر سیگنال با توجه به عناصر دیگر، تقویت، تضعیف یا باطل شود. در کل همه سیگنال‌ها باید مطابق حالت کلی نمودار باشند.

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری بیدار قصد داریم به آموزش سیگنال طلایی ایچیموکو بپردازیم. همچنین به سوال کراس نزولی ایچیموکو چیست، پاسخ دهیم با ما همراه باشید.


انواع کراس در ایچیموکو

انواع سیگنال‌ های ایچیموکو عبارتند از:

کراس تنکانسن و کیجونسن (Tenkan Sen / Kijun Sen Cross)

این سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که تنکناسن (خط تبدیل) کیجونسن (خط پایه) را قطع کند.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که تنکانسن، کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند. که یکی از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

 •  زمانی که کراس تنکانسن و کیجونسن زیر ابر کومو باشد بیانگر یک سیگنال صعودی ضعیف است.
 •  زمانی که کراس تنکانسن و کیجونسن داخل ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال صعودی یک سیگنال صعودی معمولی (خنثی) محسوب می‌شود.
 • زمانیکه کراس تنکانسن و کیجونسن در بالای ابرکومو رخ دهد، بیانگر یک سیگنال صعودی قوی است.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن، کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند که یکی از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

 •  زمانی که کراس تنکانسن و کیجونسن بالای ابر کومو اتفاق بیافتد، در این حالت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی ضعیف محسوب می‌شود.
 •  زمانی که کراس تنکانسن و کیجونسن داخل ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی معمولی محسوب می‌شود.
 • زمانی که کراس تنکانسن و کیجونسن زیر ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی قوی محسوب می‌شود.

ichimoku-signals-1.jpg

کراس کیجونسن (Kijun Sen Cross)

سیگنال کراس کیجونسن زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کیجونسن (خط پایه) را قطع کند.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند. که یکی سه حالت زیر اتفاق می‌افتد:

 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن، زیر ابر کومو اتفاق بیافتد در اینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال ضعیف محسوب می‌شود.
 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن، داخل ابرکومو اتفاق بیافتد، دراینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال معمولی محسوب می‌شود.
 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن، بالای ابرکومو اتفاق بیافتد، دراینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال قوی محسوب می‌شود.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند که در اینصورت یک از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن بالای ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال ضعیف محسوب می‌شود.
 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن داخل ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال معمولی محسوب می‌شود.
 • زمانی که کراس قیمت و کیجونسن زیر ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال قوی محسوب می‌شود.


شکست کومو (Kumo Breakout)

شکست کومو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از ابر کومو عبور کند.

سیگنال صعودی

زمانی که قیمت از بالای ابرکومو به سمت بالا می‌روند، سیگنال صعودی صادر می‌شود.

سیگنال نزولی

زمانی که قیمت از کف ابرکومو به سمت پایین می‌رود، سیگنال نزولی صادر می‌شود.


کراس سنکواسپن (Senkou Span Cross)

سیگنال شکست سنکواسپن زمانی رخ می دهد که سنکواسپنA (اولین خط پیشرو) از سنکواسپن B( دومین خط پیشرو) عبور کند.

از آنجایی که سنکواسپن به جلو منتقل شده است، محل تقاطعی که این سیگنال را فعال می‌کند 26 روز جلوتر از قیمت فعلی خواهد بود. قدرت سیگنال با رابطه‌ی قیمت در تاریخ سیگنال (سیگنال قطعی) و با ابر کومو تعیین می شود.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که سنکواسپن A از پایین سنکواسپنB به سمت بالا می‌رود که در اینصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

 •  اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد یک سیگنال صعودی ضعیف ایجاد می شود.
 •  اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد یک سیگنال صعودی معمولی ایجاد می شود.
 •  اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد یک سیگنال صعودی قوی ایجاد می شود.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی هنگامی رخ می دهد که سنکواسپنA از بالا به زیر سنکواسپنB می‌رود. دراینصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

 • اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد، یک سیگنال نزولی ضعیف ایجاد می شود
 • اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد، یک سیگنال نزولی خنثی ایجاد می شود.
 •  اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد، یک سیگنال نزولی قوی ایجاد می شود.


کراس چیکواسپن (Chikou Span Cross)

سیگنال عبور چیکواسپن زمانی اتفاق می افتد که چیکواسپن (خط تاخیری) از قیمت بالاتر یا پایین‌تر می آید.

توجه داشته باشید چیکواسپن زمانی سیگنال خرید می‌دهد که به بالای قیمت صعود کرده باشد و زمانی که قیمت را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌کند. باید در نظر داشته ‌باشید که فقط عبور از قیمت برای فعال شدن سیگنال کافی نیست.

از آنجا که چیکواسپن قیمت پایانی به عقب منتقل شده است، محل تقاطعی که این سیگنال را فعال می کند 26 روز از قیمت فعلی عقب‌تر است. قدرت سیگنال با رابطه‌ی قیمت در تاریخ سیگنال(سیگنال قطعی) و با ابر کومو تعیین می شود.

سیگنال صعودی

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که چیکواسپن از پایین به بالای قیمت افزایش می یابد. یکی حالات زیر رخ می‌دهد:

اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد یک سیگنال صعودی ضعیف ایجاد می شود.

 اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد یک سیگنال صعودی معمولی ایجاد می شود.

اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد ، یک سیگنال صعودی قوی ایجاد می شود.

سیگنال نزولی

یک سیگنال نزولی زمانی رخ می دهد که چیکواسپن از بالا به زیر قیمت کاهش می‌یابد. در ای نصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد ، یک سیگنال نزولی ضعیف ایجاد می شود

اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد ، یک سیگنال نزولی معمولی ایجاد می شود.

اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد ، یک سیگنال نزولی قوی ایجاد می شود.


سیگنال‌ گیری از ایچیموکو

همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم، ابرکومو را می‌توان به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفت و هرچه که این ابر گسترده‌تر باشد حمایت و مقاومت قوی‌تری داریم. از ایچیموکو می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها برای دریافت سیگنال‌ استفاده کنید.

 بطور مثال اگر نمودار قیمت، سنکواسپنA را با یک کندل قدرتمند صعودی به سمت بالا بشکند، در این حالت یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. یا برعکس اگر نمودار قیمت از بالا وارد ابر شود و سنکواسپنB را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

در این صورت اگر ابر کومو (قطور و سبز رنگ) زیر نمودار قیمت باشد و نمودار وارد محدوده ابر شده باشد، می‌توانید این محدوده را به عنوان حمایت در نظر بگیرید و با گرفتن سیگنال‌های برگشت در جهت روند وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

ichimoku-signals-2.jpg


نوسان گیری با ایچیموکو

یکی از سیگنال‌های ایچیموکو را می‌توانید بر حسب رنگ ابرکومو تعریف کنید. در واقع یعنی کراس سینکواسپن A از سینکواسپنB رخ داده‌ باشد که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت روند باشد.


چگونه با استفاده از ایچیموکو معامله کنیم؟

برای خرید ‌کردن با توجه به سیستم ایچیموکو به گام‌های زیر توجه نمایید:

گام اول: ابتدا صبر کنید تا قیمت ابر کومو را بشکند. سپس با توجه به معامله خود (خرید یا فروش) می‌توانید ابر را به‌ عنوان حمایت یا مقاومت خود در نظر بگیرید.

گام دوم: پس از شکسته ‌شدن ابرکومو توسط قیمت، باید منتظر کراس کیجونسن و تنکانسن باشید. زمانی که تنکانسن، کیجونسن را قطع کرد و به بالای آن رفت سپس گام بعدی را اجرا کنید.

گام سوم: در این گام می‌توانید بعد از مشاهده اولین کندل، پس از کراس (طبق توضیحات گام قبل) خرید کنید.

گام چهارم: استاپ‌لاس خود را زیر کندلی که ابر کومو را شکسته است، قرار دهید.

گام پنجم: برای بستن معامله خود می‌توانید، زمانی که کیجونسن و تنکانسن مجددا یکدیگر را قطع کردند، از معامله خارج شوید. همچنین می‌توانید ابرکومو را به عنوان یک حمایت در نظر بگیرید و فروش خود را به تاخیر بیاندازید و زمانی که این حمایت به سمت پایین شکسته شد، از معامله خارج شوید.

معامله فروش با استفاده از این سیستم کاملا برعکس موارد فوق می‌باشد.


جمع بندی

در این مقاله به بررسی سیگنال ایچیموکو و همچنین به تشریح واگرایی در ابر کومو و کراس نزولی ایچیموکو پرداختیم.

با توجه به توضیحات داده شده، بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم‌ریسک‌تر باشد.

بنردسته بندی:تحلیل تکنیکال

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

نظرات کاربران

نظر